Joomla!

    Romanian English French German Hungarian Italian

Actiuni si Programe

How to lose Friends and Alienate people
Curs Infirmiere
Organizam CURS DE CALIFICARE în meseria de INFIRMIER cod COR 5132.2.1
Curs Prim Ajutor
Curs Prim Ajutor
Viata unei persoane accidentate depinde, intr-o mare masura, de momentul acordarii primului ajutor si de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului.
Curs Prim Ajutor
Curs Igiena
Crucea Ro?ie Român? Filiala Satu Mare, organizeaz? cursuri pentru însu?irea no?iunilor fundamentale de igien?.
How to lose Friends and Alienate people
Cautari Persoane
Serviciul cautari persoane este un serviciu special si unic al Crucii Rosii, la nivel international, in domeniul umanitar.
Voluntariat
Voluntariat
Fa si tu ceea ce noi facem de 132 de ani! Alatura-te visului comun al inaintasilor nostri.

Implica-te

Politica de confidentialitate

Email Imprimare PDF

 

 Politica de confiden?ialitate

Politica de confiden?ialitate ?i protec?ia datelor cu caracter personal

 

A.    INFORMA?II GENERALE

Aceast? Politic? de confiden?ialitate ?i protec?ie a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalit??ile în care noi, SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA SATU MARE, proces?m informa?iile aduse la cuno?tin?a noastr?, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastr?.

 

Filiala  noastr? are sediul în Satu Mare str.Vlad Tepes nr.3 ?i este înfiin?at? în baza Legii nr. 139/1995 a Societ??ii Na?ionale de Cruce Ro?ie din România, având Cod fiscal 7266442

 

Politica de confiden?ialitate descrie tipurile de date personale pe care le colect?m, modul în care utiliz?m informa?iile, cui îi sunt transmise datele, precum ?i drepturile ?i op?iunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

De asemenea, prin prezenta politic? descriem m?surile pe care le lu?m pentru a asigura securitatea informa?iilor ?i cum ne pute?i contacta în leg?tur? cu punerea în practic? a protec?iei datelor ?i pentru a v? exercita drepturile.

 

În general, inten?ia noastr? este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de c?tre vizitatorii/utilizatorii website-ului nostru ?i care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informa?ii privind organizarea ?i desf??urarea evenimentelor si activitatilor  organizate de SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE.

 

V? rug?m s? citi?i cu aten?ie aceast? Politic? pentru a afla mai multe informa?ii despre modul în care proces?m informa?iile aduse la cuno?tin?a noastr?, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastr?.

Politica noastr? de confiden?ialitate ?i protec?ia datelor cu caracter personal se aplic? oric?rui vizitator sau membru al website-ului SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA  FILIALA SATU MARE destinat evenimentului  http://www.crucearosie-satumare.ro/

SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA  FILIALA SATU MARE se angajeaz? s? respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date prin luarea unor m?suri tehnice ?i organizatorice adecvate, destinate s? pun? în aplicare în mod eficient principiile de protec?ie a datelor.  

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Pute?i utiliza site-ul nostru f?r? a dezv?lui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii de informa?ii sau a eventualelor sesiz?ri, pentru înscrierea online la sec?iunile competi?iei Galei sau pentru vot online, vi se vor solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colect?m date cu caracter personal prin crearea sau actualizarea contului pe care îl înregistra?i prin utilizarea website-ului, precum ?i prin utilizarea formularului de contact pe care îl reg?si?i pe site-ul nostru la sec?iunea ”Autentificare”.

Nefurnizarea oric?reia dintre informa?iile ?i datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contact?rii ?i transmiterii solicit?rilor/sesiz?rilor dumneavoastr? prin intermediul website-ului nostru, precum ?i la imposibilitatea de a v? înscrie ?i/sau vota online în cadrul competi?iei voluntarilor ce se desf??oar? în cadrul evenimentului.

Datele solicitate sunt: numele prenume, num?rul de telefon, adresa de e-mail ?i parola.


C. SCOPURILE PRELUCR?RII

- Organizarea evenimentelor, respectiv pentru înscrierea voluntarilor ?i participarea lor la diverse evenimente.
- Informarea utilizatorilor cu privire la diverse solicit?ri adresate prin intermediul formularului de contact.
- Colectarea de informa?ii de la utilizatorii site-ului privind gradul de satisfac?ie referitor la desf??urarea evenimentului organizat de Crucea Ro?ie.
- Informare ?i promovare activit??i: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distan?? (po?t?, email) a inform?rilor privind evenimentul ?i activitatea noastr?.
- În vederea îmbun?t??irii experien?ei oferite pe site, a diverselor analize sau raport?riprivind modul de func?ionare al site-ului sau a preferin?elor deconsum ale vizitatorilor site-ului.
- Reclam? ?i Publicitate: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distan?? (po?t?, email, sms) a inform?rilor privind evenimentele organizate de SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE. 

D. TEMEIURILE PRELUCR?RII

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

Consim??mântul dumneavoastr? pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de reclam? ?i publicitate, în cazul în care l-a?i furnizat. Ave?i posibilitatea de a v? retrage în orice moment consim??mântul prin urmarea instruc?iunilor de dezabonare din fiecare email sau prin transmiterea op?iunii de dezabonare prin intermediul formularului de contact. 

Prelucrarea datelor dumneavoastr? este necesar? pentru îndeplinirea unei sarcini care serve?te unui interes public. Activitatea SOCIET??II NA?IONALE DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE are caracter umanitar ?i se desf??oar? în temeiul Legii nr. 139/1995 Societ??ii Na?ionale de Cruce Ro?ie din România. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea transmiterii solicit?rilor dumneavoastr? prin intermediul website-ului nostru, pentru votul online, este realizat? exclusiv în vederea asigur?rii serviciului de rela?ii cu publicul în mod eficient.

Interesul legitim de a îmbun?t??i permanent experien?a dumneavoastr? pe site. Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furniz?rii datelor nu va avea urm?ri negative pentru dumneavoastr?.E. DURATA PRELUCR?RII DATELOR CU CARACTER
 PERSONAL

 

SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE prelucreaz? datele cu caracter personal doar pe perioada necesar? pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus men?ionate. În cazul prelucr?rii datelor în baza consim??mântului privind transmiterea de inform?ri, datele vor fi prelucrate pân? la momentul dezabon?rii dumneavoastr?.

F. TRANSMITEREA/DEZV?LUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE poate dezv?lui datele dumneavoastr? cu caracter personal c?tre parteneri, c?tre ter?e persoane sau entit??i care sprijin? desf??urarea activit??ii societ??ii noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT, ori la solicitarea organelor fiscale sau alte autorit??i competente de control.

 

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

 

 G. DREPTURILE DUMNEAVOASTR?

Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastr? cu caracter personal
: dreptul de a ob?ine, de la SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE, la cerere ?i în mod gratuit, confirmarea faptului c? datele dumneavoastr? cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de c?tre SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE ?i dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;

Dreptul de a rectifica datele dumneavoastr? cu caracter personal: dreptul de a ob?ine de la SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE rectificarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal incorecte/incomplete;

Dreptul de a ?terge datele dumneavoastr? cu caracter personal: dreptul de a ob?ine de la SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE ?tergerea datelor dumneavoast? cu caracter personal, îns? în acest caz nu ve?i mai beneficia de posibilitatea de a primi informa?ii prin intermediul adresei de po?t? electronic?. Acest drept nu va putea fi exercitat în m?sura în care SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE are obliga?ia conform legii s? p?streze ?i s? proceseze anumite date cu caracter personal. Datele pot fi ?terse în urm?toarele situa?ii:

-          acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-          în cazul în care este retras consim??mântul ?i nu exist? niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

-          în cazul în care v? opune?i prelucr?rii ?i nu exist? motive legitime care s? prevaleze;

-          în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-          în cazul în care datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale;

-      datele cu caracter personal au fost colectate în leg?tur? cu oferirea de servicii ale societ??ii informa?ionale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub inciden?a c?ruia se afl? operatorul.

Dreptul de a restric?iona prelucrarea: dreptul de a ob?ine de la SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE restric?ia de prelucrare, în urm?toarele cazuri:

1.     acurate?ea datelor cu caracter personal este contestat? de dumneavoastr?;

2.     procesarea este nelegal? ?i prin urmare, v? opune?i ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric?ionarea prelucr?rii;

3.   SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE nu mai are nevoie de datele dumneavoastr? cu caracter personal, dar dumneavoastr? solicita?i aceste date pentru stabilirea, exercitarea ?i ap?rarea unor preten?ii legale.

Ave?i dreptul de a v? opune în orice moment, în mod gratuit ?i f?r? nicio justificare ca datele dumneavoastr? cu caracter personal s? fie prelucrate în scop de reclam? ?i publicitate sau s? fie dezv?luite unor ter?i într-un asemenea scop.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurat?, folosit? în mod obi?nuit ?i într-un format u?or de citit, precum ?i dreptul ca aceste date s? fie transmise de c?tre SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE c?tre alt operator de date, în m?sura în care sunt îndeplinite condi?iile prev?zute de lege;

 

Dreptul la opozi?ie, reprezint? dreptul ca în orice moment, din motive legate de situa?ia dumneavoastr? particular?, s? v? opune?i prelucr?rii datelor în temeiul interesului legitim, cu excep?ia cazului în care SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE are motive legitime ?i imperioase care justific? prelucrarea ?i care prevaleaz? asupra intereselor, drepturilor ?i libert??ilor persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucr?rii este constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept în instan??;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezint? dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activit??i de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau v? afecteaz? în mod similar într-o m?sur? semnificativ?;

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instan?elor competente, atunci când considera?i c? datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de c?tre SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA FILIALA SATU MARE

Drepturile mai sus men?ionate sunt expres prev?zute în Regulamentul 679/2016 pentru protec?ia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date.


H. CUM PROTEJ?M DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

SOCIETATEA NA?IONAL? DE CRUCE RO?IE DIN ROMÂNIA  FILIALA SATU MARE pune în aplicare m?suri de siguran?? administrative, tehnice, organizatorice ?i fizice pentru a proteja datele dumneavoastr? cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alter?rii, acces?rii, comunic?rii sau utiliz?rii în alte scopuri.

I. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

 

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualiza?i la acest moment. În cazul unor modific?ri semnificative v? vom informa despre acestea prin note de informare u?or vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost f?cut? cea mai recent? actualizare. Versiunea revizuit? intr? în vigoare la data public?rii pe website. Responsabilitatea de a verifica con?inutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recent? versiune a acestui document v? revine în totalitate.

J. CUM NE PUTE?I CONTACTA

 

Dac? ave?i întreb?ri sau comentarii despre prezenta Politic? de confiden?ialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dac? dori?i s? v? exercita?i drepturile sau s? actualiz?m datele cu caracter personal pe care le de?inem despre dumneavoastr?, v? rug?m s? ne scrie?i la urm?toarea adresa: Satu Mare str.Vlad Tepes nr.3 sau prin e-mail la urm?toarea adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboĹŁi; aveĹŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza a se completa adresa de email corect?).

 

 

Ultima actualizare ( Joi, 04 Aprilie 2019 10:07 )  
Acum va aflati pe pagina: Home Despre Politica de confidentialitate